Identifikacioni broj: PR00-130-OMBF2-1314/01-01/10

 

Naziv projekta: ''Realizacija uvođenja standarda ISO 9001 u Direkciji za upravlјanje projektima SBF MO''

Nosilac aktivnosti: Direkcija za upravlјanje projektima SBF MO

Kratak opis: Standard ISO 9001 se odnosi na upravlјanje kvalitetom i pri tom Direkcija za upravlјanje projektima SBF MO mora da ispuni zahteve korisnika u vezi sa kvalitetom, poštuje zakonske propise, stalno unapređuje zadovolјstvo korisnika i ostalih zainteresovanih učesnika i kontinuirano pobolјšava organizacione performanse.

Strateški/pravni okvir
: Zakon o standardizaciji Republike Srbije, Zakon o akreditaciji Republike Srbije, SRPS ISO 9001:2008, Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi, Direktiva EU pod brojem 98/34/EC u direktnoj vezi sa uredbom Evropske komisije br. 765/2008.


Početak projekta
: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: Donacije

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas