Identifikacioni broj: PR00-072-OVOJ6-1200/02-01/21

 

Naziv projekta: ''Unapređenje tehnološke podrške elektronskog upravlјanja dokumentima u okviru Ministarstva odbrane i Vojske Srbije''

Nosilac aktivnosti: Uprava za telekomunikacije i informatiku

Kratak opis: Uvo­đe­nje elek­tron­skog si­ste­ma za upra­vlјa­nje do­ku­men­ti­ma (Elec­tro­nic Do­cu­ment Ma­na­ge­ment System) ima za cilј da una­pre­di funk­ci­o­ni­sa­nje Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­ske Sr­bi­je, kao i da nji­ho­vu ope­ra­bil­nost po­dig­ne na vi­ši ni­vo pu­tem uvo­đe­nja elek­tron­skog ar­hi­vi­ra­nja, elek­tron­skog pe­ča­ta i pot­pi­sa.
Oče­ki­va­ni re­zul­ta­ti na­kon im­ple­men­ta­ci­je su: po­stig­nut vi­ši ni­vo kon­tro­le i bez­bed­no­sti po­ver­lјi­vih po­da­ta­ka, una­pre­đe­no pla­ni­ra­nje i iz­ve­šta­va­nje, una­pre­đe­ni ka­drov­ski ka­pa­ci­te­ti, do­stup do­ku­men­ti­ma u re­al­nom vre­me­nu, cen­tra­li­zo­va­no ar­hi­vi­ra­nje i upra­vlјa­nje do­ku­men­ti­ma, va­žna do­ku­men­ta­ci­ja do­stup­na i sa uda­lјe­nih lo­ka­ci­ja, sma­nje­nje tro­ško­va, ope­ra­bil­nost si­ste­ma po­dig­nu­ta na vi­ši ni­vo, unapređena efikasnost realizacije zadataka i ukupnog funkcionisanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Strateški/pravni osnov: Evropa 2020, Strategija nacionalne bezbednosti, Strategija odbrane, Zakon o odbrani.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: /

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas