Идентификациони број: PR00-072-OVOJ6-1200/02-01/21

 

Назив пројекта: ''Унапређење технолошке подршке електронског управљања документима у оквиру Министарства одбране и Војске Србије''

Носилац активности: Управа за телекомуникације и информатику

Кратак опис: Уво­ђе­ње елек­трон­ског си­сте­ма за упра­вља­ње до­ку­мен­ти­ма (Elec­tro­nic Do­cu­ment Ma­na­ge­ment System) има за циљ да уна­пре­ди функ­ци­о­ни­са­ње Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­ске Ср­би­је, као и да њи­хо­ву опе­ра­бил­ност по­диг­не на ви­ши ни­во пу­тем уво­ђе­ња елек­трон­ског ар­хи­ви­ра­ња, елек­трон­ског пе­ча­та и пот­пи­са.
Оче­ки­ва­ни ре­зул­та­ти на­кон им­пле­мен­та­ци­је су: по­стиг­нут ви­ши ни­во кон­тро­ле и без­бед­но­сти по­вер­љи­вих по­да­та­ка, уна­пре­ђе­но пла­ни­ра­ње и из­ве­шта­ва­ње, уна­пре­ђе­ни ка­дров­ски ка­па­ци­те­ти, до­ступ до­ку­мен­ти­ма у ре­ал­ном вре­ме­ну, цен­тра­ли­зо­ва­но ар­хи­ви­ра­ње и упра­вља­ње до­ку­мен­ти­ма, ва­жна до­ку­мен­та­ци­ја до­ступ­на и са уда­ље­них ло­ка­ци­ја, сма­ње­ње тро­шко­ва, опе­ра­бил­ност си­сте­ма по­диг­ну­та на ви­ши ни­во, унапређена ефикасност реализације задатака и укупног функционисања Министарства одбране и Војске Србије
.

Стратешки/правни основ: Европа 2020, Стратегија националне безбедности, Стратегија одбране, Закон о одбрани.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: /

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

  • 30.06.2017. | Развој националних капацитета за учешће цивилних експерата у мировним мисијама Европске уније

    Представници Дирекције за европске интеграције и управљање пројектима Министартсва одбране, заједно са представницима Генералштаба Војске Србије, учествовали су на дводневном радном састанку одржаном у Вршцу, у периоду од 29 – 30. јуна 2017. године, на тему даљег развоја националних капацитета Републике Србије за учешће цивилних структура у мировним мисијама Европске уније.

  • 23.06.2017. | Конференција „Европа у више брзина: продубљивање безбедносне и одбрамбене политике”

    Представници Дирекције за европске интеграције и управљање пројектима, заједно са осталим представницима Сектора за политику одбране Министарства одбране, који се баве питањима приступања Републике Србије Европској унији, посебно питањима Заједничке безбедносне и одбрамбене политике, присуствовали су конференцији „Европа у више брзина: продубљивање безбедносне и одбрамбене политике”, која је одржана 06. јуна 2017. године у хотелу Crown Plaza у Београду, у организацији Центра за међународне и безбедносне послове из Београда (ISAC фонд).

  • 07.06.2017. | Реализација курса за управљање пројектима у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Републици Србији

    Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима СПО је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Р. Србији реализовала курс за припаднике Министарства одбране и Војске Србије у периоду од 15. до 19. маја 2017. године.

Важнији линкови

Пратите нас